Hatályos: 2019.01.03. napjától

A jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg a matrackiraly.hu internet címen található weboldalon közölt szolgáltatások igénybevételének feltételeit (továbbiakban: „Weboldal” és „ÁSZF”).

I. A Weboldal üzemeltetője


Matrac Király Kft.
Székhely: 2364 Ócsa, Őrház u. 1.
Adószám: 12581524-2-13
Cégjegyzék szám: 13 09 086938

II. Az ÁSZF hatálya 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Weboldalon közölt bármely szolgáltatás igénybevételére.
A Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az ÁSZF elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. 

III. A szolgáltatások igénybevételének feltételei

A szolgáltatásokat igénybe veheti bármely, nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt megrendelésre használja, kiskorúak nem használhatják.

Vásárlás az alábbi módon lehetséges:

Regisztráció nélkül: A felhasználó vásárlásonként kell, hogy megadja a vásárláshoz szükséges adatait.

A Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok elküldéséből eredő károkért a Matrac Király Kft. nem vállal felelősséget.

IV. A szolgáltatások leírása

A Weboldal, olyan honlap, amely a Felhasználók számára lehetővé teszi, a Weboldalon közzétett termékek online megrendelését.

A Weboldalon eladásra kínált termékeket minden estben a Matrac Király Kft. biztosítja. A termékek eladásának folyamatát, a MAtrac Király Kft. működteti a matrackiraly.hu weboldal használatával.

V. A szerződés létrejötte

A Felhasználó a Weboldalon ráutaló magatartással, a 'Megrendelés oldalon a 'Megrendelem a fent felsorot termékeket' gombra kattintással jelezheti a termék megvásárlására vonatkozó szándékát, amely a Matrac Király Kft. ajánlatának elfogadására irányuló jognyilatkozatnak minősül. A Matrac Király Kft. az ajánlat elfogadását elektronikusan rögzíti és a kiszolgálást azonnal elindítja. Kérdés esetén a megrendelővel kapcsolatot vesz fel.

A szerződés a Matrac Király Kft. és a Felhasználó között az ajánlat Felhasználó által történő elfogadása elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételének időpontjában jön létre. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A Felhasználóval megkötött szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, az iktatásra a Matrac Király Kft-nél nem kerül. A szerződéskötés nyelve a magyar.
Az ajánlat elfogadása esetén (vásárlás) a Felhasználó elektronikus visszaigazolást kap email-ben.
Akciós termék rendelésénél, vásárlásánál, (készlet kifogyás esetén) a Matrac Király Kft. egyoldalúan elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben a vásárló által befizetett összeg visszajár.

VI. A Szolgáltatások ára, fizetési feltételek

A Weboldalon a Termékek mellett az általános forgalmi adóval növelt bruttó árak kerülnek feltüntetésre. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők.

A Szolgáltatások árváltoztatásának jogával a Matrac Király Kft. szabadon élhet. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt Szolgáltatások vételárát nem befolyásolja. Amennyiben hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Matrac Király Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben a Matrac Király Kft. felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. 

A Felhasználó a termékekért a matrackiraly.hu oldalon felsorolt fizetési módok használatával fizethet.
Az átutalásos fizetés esetén az utalás részleteinek megbeszélése minden esetben telefonon történik.

VII. Szellemi tulajdon

A Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Matrac Király Kft., kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. A Weboldal tartalma, megjelenítése, a Weboldalt működtető szoftverek és az adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Matrac Király Kft., előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

VIII. A szavatossági felelősség korlátozása

A Felhasználó a termékek minőségével kapcsolatos szavatossági igényeivel, illetve a Szolgáltatás igénybevételéből eredő kártérítési és egyéb igényeivel a Matrac Király Kft. szemben léphet fel.

IX. A Felhasználó felelősség

Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre. Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik a Matrac Király Kft-vel szemben az eladó által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Matrac Király Kft. a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott. A felhasználó a Matrac Király Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben a Matrac Király Kft. tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Matrac Király Kft. a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja.

X. Adatkezelés, adatvédelem

A Matrac Király Kft. a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelési tájékoztatónak megfelelően tárolja és használja föl. A tárolt adatokat marketing céllal nem használja föl. 

XI. Elállás

A Matrac Király Kft-nek címzett, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint gyakorolt elállás esetén a Vásárló írásban értesíti a Matrac Király Kft-t az elállásról. A Matrac Király Kft. az elállást követő 14 napon belül visszafizeti a Felhasználó által megfizetett előleget. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Matrac Király Kft. nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

XI. Egyéb kikötések

A Matrac Király Kft. tájékoztatja a Weboldal használóit, hogy szolgáltatásával kapcsolatban panaszokat a honlapján található „Kapcsolat” link alatti formákban (ügyfélszolgálaton emailben vagy telefonon nyitvatartási időben) fogadja.

 A Matrac Király Kft. a panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(8) bekezdései szerint kezeli.

Amennyiben a Matrac Király Kft. panaszt elutasító álláspontjával a Weboldal használója nem ért egyet, az illetékes békéltető testülethez fordulhat (Budapesti Békéltető Testület, levelezési címe:  1253 Budapest, Pf.: 10.)

A Weboldal használatával kapcsolatos vitarendezés módja a fenti. A Matrac Király Kft. Egyéb igénybevételi lehetőség alá nem veti magát.

A Matrac Király Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy megszüntesse.

A Weboldal használata feltételezi a Felhasználó részéről az Interneten keresztül történő vásárlás technikai és műszaki feltételeinek, korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Matrac Király Kft. nem felel semmilyen kárért, amely a Weboldalra történő csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Matrac Király Kft. jogosult bármikor a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF-et a Weboldalon történő elhelyezéssel teszi közzé. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. A felek szerződéses jogviszonyára mindig a Termék megvásárlásakor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

A felek között létrejött szerződéssel kapcsolatos minden közlést írásban vagy elektronikus levélben kell a másik félnek megküldeni.

Mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt elektronikus dokumentumok és információk a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.

Jelen ÁSZF és a felek között létrejött szerződések nyelve a magyar. A weblapon közzétett bármely más nyelvű fordítás csupán a Felhasználók tájékoztatását szolgálja, esetleges nyelvi eltérés esetén azonban a magyar nyelvű változat az irányadó.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 

Matrac Kiraly Kft.

Maradjunk kapcsolatban

Csatlakozzon facebook közönségünkhöz, hogy folyamatosan értesüljön új híreinkről, akcióinkról. Hírfolyamunkban, rendszeresen osztunk meg hasznos információkat, érdekes cikkeket, új termkeink bemutatóit.
Feliratkozás híreinkre

Híreinket megkaphatja emailjében is heti egy, alkalommal. Csak annyi a feladata hogy adja meg email címét és már is megajándékozzuk egy részletes leírással, hogy mire figyeljen egy matrac megvásárlása esetén.